Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının

Rəyasət Heyəti iclasının 17 li protokolundan çıxarış.

14 aprel 1972 ci il.

 

.........4. Şəki şəhərində Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının kompleks zonal elmi bazasının təşkili haqda.

Azərbaycan SSR ŞəkiZaqatala zonası Şəki şəhəri zəngin təbii coğrafi şəraitə malikdir. Bu rayonun əlverişli iqlimi, məhsuldar torpaqları, rəngarəng bitki heyvanat aləmi nəzər diqqəti cəlb edir. Burada, Sovet dövründə sənaye, kənd təsərrüfatı mədəniyyət əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etmişdir. Zonada həmçinin çoxsaylı tarixi abidələr cəmləşmişdir. Çoxsahəli kənd təsərrüfatı, respublika ölkə miqyasında ipəkçilik, üzümçülük ixtisaslaşmışdır; taxılçılıq təsərrüfatı, qoyunçuluq, eləcə heyvandarlıq, quşçuluq əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etmişdir.

Şəki rayonunda bərk, güclü buğdadan hər il 2025 min ton taxıl əhəmiyyətli miqdarda heyvandarlıq məhsulları istehsal edən Orcenikidze adına taxılçılıq sovxozu yerləşir. Burada, SSRI yeganə olan nümunəvi südlükcamışçılıq təsərrüfatı Daşüz sovxozu yerləşir ki, orada Qafqaz cinsli camışların damazlıq özəyi cəmlənmişdir.

Şəki haqlı olaraq ipəkçilik sənayesi şəhəri adlanır, respublikada ipək parçalar istehsalı üzrə birinci yeri tutur; böyük xalq təsərrüfatı əhəmiyyətinə malik digər çoxlu sənaye müəssisələri vardır. Sadalanmış obyektlərin olması kənd təsərrüfatının effektivliyinin yüksəldilməsinə yönəlmiş kompleks elmi tədqiqatların aparılmasına imkan yaradır.

Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, Böyük Qafqazın cənub yamacı ərazisi hüdudlarında, Balakən rayonunun Filizçay ərazisindən Şəki rayonunun Kiş çayına qədər, ittifaq əhəmiyyətli mispolimetal yataqları aşkar edilmişdir.

Bu yatağın mis, qurğuşun, sink bir sıra digər faydalı qazıntıların sənaye ehtiyatlarını genişləndirmək üçün hal-hazırda böyük geoloji-axtarış işləri davam etdirilir. Burada efir-yağlı bitkilərdən efir yağları istehsalının təşkili inkişaf etdirilməsi üçün böyük imkanların olması mühüm xalq təsərrüfatı əhəmiyyətinə malikdir.

Bunlardan əlavə, bu zonada ittifaq əhəmiyyətli Zaqatala qoruğu yerləşir ki, orada da Böyük Qafqaza birləşən rayonların zəngin bitki heyvanat aləminin qorunması üzrə tədqiqatlar aparılır.

Eyni zamanda Şəki, respublikada mədəni mərkəz, mütərəqqi fikir ocaqlarından biri kimi şöhrət tapmışdır. Şəki şəhəri elm, ədəbiyyat, incəsənət maarifin görkəmli təmsilçilərinin vətənidir. Əhalisinə görə respublikanın dördüncü şəhəri olan Şəki şəhəri xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələri üzrə kifayət qədər ixtisaslı mütəxəssilərə malikdir.

Şəki-Zaqatala zonası Şəki şəhəri tarixi, memarlıq, arxeoloji abidələr bütöv bir sıra maraqlı etnoqrafiq diyarşünaslıq obyektləri ilə zəngindir.

Bununla belə, Şəki ona birləşən Zaqatala, Qəbələ digər rayonlarda dağ meşələri məhv edilir, erroziya prosesləri inkişaf edib; torpaqda mikroelementlərin çatışmazlığı ya artıqlığı vardır. Bütün bunlar onları tədqiq onlarla mübarizə məsələsinin həllini tələb edir.

Yuxarıda göstərilən bütün təsərrüfat məsələlərinin məcmuyu kənd təsərrüfatının yerləşməsi ixtisaslaşmasına yönəlmiş kompleks tədqiqatlar aparılmasını, yerli xammal zonanın tələbləri əsasında yeni sənaye müəssisələrinin yaradılması yolu ilə həll edilə bilər.

Indiki dövrdə Şəki rayonunda kompleks elmi tədqiqat işləri aparılması üçün bütün şərait vardır ki, buna rayonun məhsuldar qüvvələrinin inkişaf səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə kömək edəcəkdir.

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti qərara alır:

I. Şəki-Zaqatala zonasının iqtisadiyyatının mədəniyyətinin daha da inkişaf etdirilməsi üçün cari məsələlərin həlli məqsədi ilə Şəki şəhərində Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti yanında kompleks zonal elmi bazası təşkil edilsin.

2. Kompleks zonal elmi bazasının üzərinə bütün zona üçün aşağıdakı problemlərin elmi araşdırılması həvalə olunsun.

a) Yerli bitki heyvanat aləmi ehtiyatlarının öyrənilməsi istifadə edilməsi; təbiət abidələrinin bərpası;

b) torpaqların məhsuldarlığının yüksəldilməsi onların erroziyadan qorunması, meşə bitkilərinin inkişaf etdirilməsi, sel axınları ilə mübarizə;

c) zonanın becərilən perspektiv bitkiləri üzrə genetika-seleksiya işləri stasionar tədqiqatların aparılması;

ç) biogeokimyəvi əyalətin tədqiqi. Qafqaz cinsli camışların genetika fiziologiyasının öyrənilməsi. Tibbi-bioloji tədqiqatlar aparılması üçün xətti təcrübi (laborator) heyvanların yetişdirilməsi məqsədi ilə pitomnik yaradılması;

d) Zonanın xalq təsərrüfatı ilə əlaqəli bütün effektiv sahələrinin inkişaf perspektivlərinin iqtisadi coğrafi imkanlarının öyrənilməsi;

e) Böyük Qafqazın cənub yamacı zonasının yeraltı sərvətlərinin sonrakı perspektivlərinin aşkar edilməsi məqsədi ilə axtarış işlərinin aparılması, eləcə , sənayedə istifadə edilməsi işlənməsi imkanları üçün yerli xammal ehtiyatlarının öyrənilməsi;

ə) Tut ipəkqurdu baramasının kompleks fiziki metodlarının tədqiqi, heyvandarlıq quşçuluqda şüalandırmanın stimullaşdırılması,

3. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının biologiya elmləri (akad. V.R.Volobuyev), yer elmləri (akad. Ş.A.Əzizbəyov), fiziki-texniki riyaziyyat elmləri (akad.Ə.I.Hüseynov) bölmələrinə tapşırılsın ki, elmi bazanın direksiyası ilə birlikdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Şəki şəhərindəki kompleks zona elmi bazasının məsarif smetasını, struktur tematikası haqda təkliflərini əsasnaməsini işləyib, hazırlayaraq on gün müddətində Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinə təqdim etsinlər.

4. Zona elmi bazasının maliyyələşdirilməsi Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Fizika Institutu tərəfindən həyata keçirilsin.

5. Kompleks zonal elmi bazasının ştatını aylıq əmək haqqı fondu 2100 man. olmaqla 20 vahid miqdarında təsdiq edilsin, bununla əlaqədar Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Fizika Institutunun əmək haqqı fondu bu məbləğdə artırılsın uyğun olaraq aşağıdakı institutların əmək haqqı fondu azaldılsın; botanika, genetika seleksiya, zoologiya, torpaqşünaslıq aqrokimya, fiziologiya, geologiya, coğrafiya ayda 300 manat olmaq hesabı ilə.

6. Plan-maliyyə şöbəsinə (yol. Abuşev Q.Q.) tapşırılsın ki, yuxarıda qeyd olunan elmi-tədqiqat institutlarının məsarif smetalarında müvafiq dəyişikliklər aparsın.

Azərbaycan SSR EA-nın prezidenti H.B.Abdullayev

Protokol şöbəsinin rəisi M.A.Isgəndərova

Beləliklə, Şəkidə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının kompleks zonal elmi bazası yaradılması məqsədilə hazırlanan bu rəsmi sənədləşmədən sonra, yeni bir mühüm mərhələ zona elmi bazaya kadr seçilməsi məsələsi gündəlikdə dururdu. Ardı var>>>

 

 

anasehife

 

 

 

Используются технологии uCoz